Fotoempresas Photo Studio SL, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679) i una altra legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris . Aquestes dades seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats, i productes oferts per Fotoempresas Photo Studio SL, amb domicili social al c / Lima 9D 1er pis 08030, Barcelona; amb mail de contacte info@fotoempresas.es. Fotoempresas Photo Studio, SL es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

 

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip de Fotoempresas Photo Studio SL pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de Fotoempresas Photo Studio SL per la present ressenyades, Fotoempresas Photo Studio SL informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades, i de conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, l’Usuari atorga consentiment inequívoc i exprés a Fotoempresas Photo Studio SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de Fotoempresas Photo Studio SL que puguin ser de l’interès de l’usuari.

 

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Fotoempresas Photo Studio SL, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

 

Els usuaris tenen en tot moment la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment exprés prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament carta a Lima 9D 08030, Barcelona o mitjançant correu electrònic a clientes@emin.es.

 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de Fotoempresas Photo Studio, SL, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el cas que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

 

FOTOEMPRESAS PHOTO STUDIO, SL es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

L’accés a la pàgina web de Fotoempresas Photo Studio, SL implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.